3 Mart 2012 Cumartesi

Çağdaş Sınıf Yönetimi Yaklaşımı

Kısaca  tepkisel olarak özetlenebilecek geleneksel anlayış yerine , sınıf yönetiminde izlenmesi gereken asıl model , katılımcı ve esnek yapılandırılmış çağdaş yaklaşımdır. Çağdaş yaklaşım , öğrencinin duygusal , düşünsel ve zihinsel gelişimine  uygun insancıl bir modeldir. Burada eğitim-öğretim etkinliklerinin merkezinde  öğrenci yer alır. Başka bir deyişle , öğrenci sınıf yaşamının nesnesi değil öznesidir. Sınıfta uyulması gereken kurallar , öğretim yöntemleri , dersin amacı vb. etkinlikler demokratik bir biçimde tartışılır. Bu tartışmalarda öğretmen daha çok rehberlik rolü oynar. Her durumda birden çok olan karar seçeneklerinin olumlu ve olumsuz yönleri aydınlatılarak , grup tartışması yönlendirilir. Böylece sınıfta en geniş uzlaşma oluşturularak , grubun belli amaçlar doğrultusunda bütünleşmesi sağlanır. Ancak  bu tartışmalarda , öğrencilere eşit söz hakkı sağlanmalı ve azınlıkta kalan görüşlerin de , seslendirilmesine özel bir önem verilmelidir.
    Çağdaş sınıf yönetimi yaklaşımı , sınıfı bir sistem olarak algılamayı gerektirir. Bu anlamda sınıf ; öğrenci , öğretmen , ders programları , eğitim ortamı gibi iç , okul , çevre ve aile gibi dış etmenlerin etkileştiği bir alandır. Dolayısıyla  sınıf içi yaşam , gerçek yaşamdan yalıtılmış bir ortam değil , canlı ve dinamik süreçler toplamıdır. Öğretmen , bu sürecin iç ve dış dinamiklerini oluşturan özgün koşulların bilincinde olmalıdır. Şu halde öğretmen , okul içindeki ve çevredeki olanaklardan eğitim amacıyla en uygun şekilde yararlanmalıdır. Örneğin , öğretmen bir yandan okuldaki rehberlik servisi ile , diğer yandan öğrencilerin aileleriyle yakın ilişkiler geliştirerek , sistemin öğelerinden yararlanabilir. Böylece , hem eğitim sorunları karşısında yalnız kalmaktan kurtulur , hem de eğitim sistemini etkileyen öğelerin katkılarını bütünleştirir. Doğal olarak  kollektif  ve duyarlı bir sınıf ortamı  sağlanarak , eğitimin kalıcılığı artırılır. Çünkü davranış değişikliği sürecinin , sadece sınıfla sınırlandırılması , gerçekçi ve geçerli bir yaklaşım  değildir. Ancak her koşulda , sınıf yönetiminin en önemli öğesi olan  öğretmen , öğrencileri için bir model olmayı başarabilmelidir. (Ayhan Aydın ,  alfa yayın , 3. Baskı)

1 yorum:

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Takvimi

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı imzasıyla yayımlanan genelgede, 2014-2015 eğitim-öğretim yılına ait çalışma takviminin, ilgili yönetmelikler...